Üyeliği Zorunlu Kişi ve Kuruluşlar Kimlerdir?

Üyeliği zorunlu kişi ve kuruluşlar kimlerdir ?

5174 Sayılı Yasa'nın 32'nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar.
Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
Merkezi borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.
Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir.


Şirket Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir ?

1-      Ticaret Sicili Belgesi

2-      Ticaret Sicili Temsil Belgesi

3-      Vergi Levhası (Fotokopi)

4-      Noterden Tasdikli İmza Sirküleri

5-      Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve Değişiklik Gazeteleri)

6-      Şirket Ortaklarının Vesikalık Fotoğrafları

7-      Şirket Ortaklarının Onaylı-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

8-      Şirket Ortaklarının İkametgah İlmühaberi

9-      Bastırılan Müstahsil, Fatura belgelerinin adet ve seri numaralarını gösterir resmi belge (Vergi dairesinden talep edilerek alınabilir.)

10-  Mükellefiyet Yazısı (Vergi Dairesinden)

11-  Borsada alım-satım yapacak olan kişiye verilmiş yetki belgesi

12-  İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

13-  Boş senet

14-  Kayıt için müracaat dilekçesi, indirmek için tıklayınız

 

Şahıs (Gerçek Kişi) Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir ?

1-      Noterden imza sirküleri

2-      Ticaret odası kayıt belgesi veya esnaf sicili kayıt belgesi

3-      Vergi Levhası (Fotokopi)

4-      İkametgâh İlmühaberi

5-      Nüfus Cüzdanı Sureti

6-      1 Adet Vesikalık Fotoğraf

7-      İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

8-   Mükellefiyet Yazısı (Vergi Dairesinden)

9-      İşyeri ve depo kira sözleşmesi veya tapu fotokopileri

10-   Bastırılan müstahsil ve fatura adet ve seri numaraları gösterir resmi belge

 (Vergi dairesinden talep edilerek elde edilebilir.)

11-  Boş senet

12-  Kayıt için müracaat dilekçesi, indirmek için tıklayınız


Kooperatif Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir ?


1.      Borsadan verilen kayıt beyannamesi

2.      Borsadan verilen senet

3.      Vergi levhası (Fotokopi)

4.      İmza sirküleri

5.      Kooperatif sözleşmesi

6.      İmzaya yetkili kişinin Onaylı-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

7.      İmzaya yetkili kişinin ikametgâh ilmuhaberi

8.      Ticaret sicili & Esnaf sicili belgesi (Fotokopi)

9.      Ticaret sicili temsil belgesi

10. Mükellefiyet Yazısı (Vergi Dairesinden)

11. Kayıt için müracaat dilekçesi, indirmek için tıklayınız